Socialdemokraterna röd bakgrund

Lokal handlingsplan för Framtidspartiet 2016-2020

                                   

AK Strängnäs

INLEDNING                

Under våren och hösten 2016 deltog Arbetarekommunens styrelse i några studieinriktade möten i syfte att förbättra vår organisation och arbeta för att skapa en lokal handlingsplan.

SYFTE

Att det inom olika områden ska ske förbättringar.

BAKGRUND

Det socialdemokratiska partiets Handlingsplan för framtidspartiet 2015-2020 anger bl.a. att målet för vår politik är att skapa ett bättre Sverige för alla. Vi ska minska klyftor och orättvisor. Ett antal mål finns redovisade. Några förkortade utdrag: Vi ska vinna valen 2017, 2018 och 2019. Vi ska öka i medlemsantal. Vi ska vara Sveriges mest framtidsinriktade, kompetenta, öppna och handlingskraftiga parti. Vi ska öka aktiviteten bland medlemmarna.

Den regionala handlingsplanen i partidistriktet lyfter fram samma mål och lyfter fram tre prioriterade områden: Organisation, Kommunikation och Politik.

Strängnäs Arbetarekommun har i sin lokala handlingsplan de tre områden som anges ovan: Organisation, Kommunikation och Politik.

ORGANISATION 

MÅL

År 2020 ska socialdemokraterna i Strängnäs

-i Arbetarekommunen ha 400 medlemmar

-ha ett kontinuerligt samarbete mellan s-föreningarna

-ha startat projekt för samarbete med andra föreningar (idrott, hembygd)

NULÄGE

-för få medlemmar är engagerade

-medlemsantalet sjunker

-medlemmarna är ointresserade

-ingen organiserad medlemsvärvning förekommer

-utbudet av studier är lågt

-för få erbjuds studier och fortbildning

STRATEGIER, AKTIVITETER

-riktade insatser görs mot olika åldersgrupper

-nya grepp tas för att få in yngre som medlemmar

-uppdrag ges till yngre för att de ska känna sig engagerade och kompetenta

-partikongressen våren 2017 utnyttjas för att nå ut och locka till vårt parti

-fler öppna möten med aktuella teman hålls i de olika s-föreningarna

-vi påvisar genom insändare m.m. att vi är jämställda

-genom insändare o.dyl. gör vi vårt parti mer synligt

-genom politiska utspel lockar vi till engagemang

-arbetsgrupper utses med ansvar för olika aktiviteter och områden

-medlemmar och förtroendevalda erbjuds studier och fortbildning

KOMMUNIKATION                                                                                     

MÅL

År 2020 ska socialdemokraterna i Strängnäs

-vara kända för kompetens, kunskap och erfarenhet

-ha lyckats föra ut vilka som är våra prioriterade frågor

-ha påvisat vad vi i den kommunala politiken drivit och genomfört

-ha en kommunikationsplan som vänder sig till medlemmar, väljare och kommunbor

-ha kommunicerat med medborgarna via broschyrer, telefon, e-mail och sociala media och därmed nått olika grupper

NULÄGE

-den interna kommunikationen är otillräcklig och når ut för sent

-det är för få som kommunicerar utåt

-information om tunga frågor ges av för få personer

-kommunikationen är splittrad och ej tillräckligt fokuserad

-kommunikationen med våra medlemmar är otillräcklig

-kommunikationen i politiker- och nämndgrupper saknar en bra struktur

STRATEGIER, AKTIVITETER

-snarast utforma en kommunikationsplan

-organisera och utse ansvariga för olika typer av kommunikation

-genom öppna möten i olika kommundelar informera om vår politik

-vara ute i bostadsområden och fånga upp synpunkter

-sända månadsbrev (digitalt) till alla medlemmar

-kontinuerligt informera alla förtroendevalda

-genom insändare och inlägg påvisa vad vi åstadkommit men framför allt vad vi vill

åstadkomma i framtiden i kommunpolitiken

POLITIK

 MÅL

År 2020 ska socialdemokraterna i Strängnäs ha sett till att

-vi har tagit fram lokala handlingsprogram för våra prioriterade områden

-våra prioriterade områden är skola, vård och omsorg samt bostäder

-vi på olika sätt har kommunicerat våra ståndpunkter med medborgarna

-våra prioriterade områden, bl.a. inom skola, vård och omsorg är välkända

-våra s-löften är genomförda eller är på gång

-antalet nyproducerade hyreslägenheter per år har ökat

-barn i behov av särskilt stöd har prioriterats

-segregationen i skolan har minskat (friskolor- kommunala skolor)

-engagemang finns för både tätort och landsbygd

-arbetslösheten är lägre

-det är en god arbetsmiljö i kommunala verksamheter och att sjukfrånvaron är på låg nivå

-samarbetet på olika nivåer har stärkts

-flyktingpolitiken är tydlig

-samarbetet mellan partiet/kommunpolitiken och civilsamhället är gott

-partiets kunskap om näringsliv och företagande har fördjupats

NULÄGE

-det är en ojämn skolutveckling

-det råder ojämna villkor mellan fristående och kommunala skolor

-det är inte likställt mellan centralorter och landsbygden

-kommunen är inte en fullgod arbetsgivare

-det finns för stora inkomstklyftor

-det råder okunskap om flyktingpolitiken

-näringslivet beaktas inte tillräckligt

-det är brist på hyreslägenheter

-det är bristande kunskap och kännedom om kommunal ekonomi

STRATEGIER, AKTIVITETER

-vi ska intensifiera arbetet med att driva och få igenom vår s-politik

-vi ska bättre utnyttja att vi finns i den kommunpolitiska majoriteten

-vi ska driva frågor om skola, äldreomsorg, arbete, bostäder och integration

-vi ska stärka våra förtroendevaldas kunskap om den kommunala ekonomin

-vi ska starta arbetet med att rekrytera förtroendevalda till nästa mandatperiod

-vi ska ge nuvarande och kommande förtroendevalda kunskaper och ökad kompetens

-vi ska informera i högre grad om vår politik via olika medier och genom olika möten

ÖVRIGT

Under tre år (2017, 2018 och 2019) kommer mycket att krävas av vår arbetarekommun och våra s-föreningar i form av valarbete.

Inför kyrkovalet 2017 pågår förberedelser i form av nominering av kandidater, utformning av olika program och planering av utåtriktade aktiviteter.

Till valen 2018 (riks, regional och kommunal nivå) ska redan på årsmötet 2017 en oberoende valberedning utses för att förbereda kring val av kandidater till de olika listorna.

I slutet av 2018 vet vi om socialdemokraterna kommer att finnas i majoritet eller i opposition. Därefter ska nomineringar och val till nämnder och styrelser göras.

Valet 2019 handlar om EU-parlamentet och det lokala valarbetet görs utifrån vad som beslutas på central och regional nivå.

 

 

 

 

facebook Twitter Email