Socialdemokraterna röd bakgrund

Skrivelser till Strängnäs kommun och Trafikverket från Marifreds s förening

Mariefred 2019-11-06

Att. Trafikverket

Trafikverket måste ta större ansvar för trafiksituationen på genomfartsvägarna i Mariefred.

Den 16.e oktober hade Mariefreds Socialdemokratiska ett föreningsmöte med temat Trafikmiljön i Mariefred. Medverkande var både ordförande i Teknik och fritidsnämnden och tjänstepersoner från dess kontor. Åhörarna fick utförlig och gedigen information om aktuella frågor beträffande förbättringar av trafiksituationen i Mariefred och vad som genomförts eller som planeras att genomföras. Informationen mottogs mycket positivt.

Tyvärr gavs på mötet inga besked om eventuella åtgärder för att komma till rätta med situationen på Trafikverkets vägar i Mariefred, såsom Stallarholmsvägen och genomfartsvägen Kärnbogatan – Ruddammsgatan – Ärnäsvägen.  Detta med hänvisning till att dessa vägar är Trafikverkets ansvar.

I och med de senaste och kommande årens bostadsbyggande på Hammarängen (gamla IP) är det alltfler som behöver korsa Stallarholmsvägen och även Kärnbogatan på väg till och från Mariefreds centrala delar.  Ca 8 av 10 bilister respekterar inte gällande hastigheter, 30 resp. 50 km. Varken personbilar, tunga fordon, bussar eller motorcyklar tar tillräcklig hänsyn till gående, cyklister, skolbarn och andra.

Vi vill ge Er/ Trafikverket några förslag som kommer att förbättra trafiksäkerheten,

  • Se till att polisen genomför hastighetskontroller på Kärnbogatan
  • Tydligare skyltning med gällande hastighet
  • Övergångsställe vid busshållplatsen Hammarängen, Kärnbogatan- Föreningsgatan
  • Övergångsställe där Kärnbogatan börjar uppe vid Stallarholmsvägen

Tacksam för snara besked om Trafikverkets planer.

Mariefreds Socialdemokratiska förening

Ingrid Fäldt, ordf.(ingrid.faldt@strangnas.se)

kontaktperson Arne Stade, v.ordf. (arne.stade@strangnas.se)

 

Mariefred 5 nov -19

Till

Strängnäs kommun, Teknik och fritidsnämnden och Miljö och samhällsbyggnadsnämnden

Den 16:e oktober hade Mariefreds Socialdemokratiska ett föreningsmöte med temat Trafikmiljön i Mariefred. Medverkande var både ordförande i Teknik och fritidsnämnden och tjänstepersoner från dess kontor. Åhörarna fick utförlig information om trafiksituationen i Mariefred och fick även tillfälle att komma med synpunkter och förslag till förbättringar.

Vi vill med denna skrivelse påminna berörda nämnder om några av de förslag till förbättringar som kom fram vid mötet den 16:e oktober.

  1. Bättre hastighetsskyltning på Hammarvägen, ffa sträckan upp från Kärnbogatan till Nyponvägen. Idag är det riskabelt att korsa Hammarvägen för gående. Här rör sig många skolungdomar och även äldre.
  2. Enkelriktningen Kyrkogatan – Gripsholmsvägen innebär att trafiken tvingas köra höger för att senare köra in på vägen upp mot torget, vilket innebär mycket trafik inne i centrum med onödiga bilavgaser. Exv. måste alla lastbilar som kommer från Värdshuset köra runt halva Mariefred, i de fall de inte bryter mot enkelriktningen!
  3. Parkeringen vid hamnen är på flera sätt väl fungerande, men den trånga ”parkeringsvägen” är ett stort problem. Dels att den är smal men också att in- och utfartstrafik inte kan mötas, vilket vid flera tillfällen lett till olyckstillbud.
  4.  Skyltningen vid den gamla ”husbilsparkerings-ytan” behöver förbättras. Alltför många uppmärksammar alltför sent att de inte får köra in där.
  5. Ett antal träd vid utfarten bakom Strömmingsboden innebär dels dålig sikt när man ska köra ut på Gripsholmsvägen, dels hänger grenar ner och ”fångar upp” bilantenner! Detta bör åtgärdas framöver.

 

Tacksam för en återkoppling

Mariefreds socialdemokratiska förening

 

Ingrid Fäldt, ordf. (ingrid.faldt@strangnas.se)                                                                                        kontaktperson, Anders Hellsing (anders.hellsing@strangnas.se)

 

facebook Twitter Email