Socialdemokraterna röd bakgrund

Magnus Brandel / Ett särskilt vattenråd har bildats för Råcksta Å i Strängnäs kommun.

Ett vattenråd är en sammanslutning av aktörer och intressenter inom ett avrinningsområde som verkar tillsammans för ett helhetsperspektiv på vattenfrågor. Råcksta Å berör förutom Strängnäs även Eskilstuna, Gnesta och Flen kommuner. Vad ett vattenråd gör beror mycket på ambitionsnivå och resurser men gemensamt för de flesta är att de fungerar som en kontaktyta och remissinstans samt för kunskapsspridning. Många vattenråd driver även egna projekt utifrån lokala förutsättningar vilket jag också hoppas att vi skall kunna göra.

Att bilda ett vattenråd där olika intressen samarbetar för förbättrad vattenkvalitet är ett mycket bra sätt att på lokal nivå samverka för bättre vatten. Med i styrelsen kommer exempelvis olika markägare, representanter fån lokala föreningar, en representant för Naturskyddsföreningen samt Flens och Eskilstuna kommuner. Undertecknad kommer att adjungeras till styrelsen då han inte vill hamna i en jävssituation med min ordinarie roll som vice ordförande i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Sekreterare i rådet är vår kommunekolog Beatrice Lindius.

Tillgång till vatten med god kvalitet är avgörande för allt levande. Tillgången i vår del av världen har länge varit god men under senare år har situationen ändrats och tillgången till vatten av god kvalitet kan inte längre tas för given. Detta gäller även för Råcksta Å där vattenkvaliteten till övervägande del inte uppnår god status enligt EUs vattendirektiv. För att kunna arbeta effektivt med vattenfrågor kring ett åtgärdsområde är samverkan med olika intressenter mycket viktig.

Vattenrådet kommer att bli remissinstans i frågor inom vattenförvaltningen. Det kan exempelvis gälla frågor rörande fysiska planer som berör Råcksta ån. Vi hoppas även kunna jobba med konkreta åtgärder och det finns alla möjligheter att vattenrådet skall kunna spela en viktig roll för att förbättra Råcksta åns vattenstatus. Det finns alla möjligheter att vattenrådet kommer att kunna spela en viktig roll för att förbättra Råcksta åns vattenstatus. Jag ser verkligen fram mot att nära kunna följa arbetet i rådet!

Magnus Brandel

Vice ordförande i Miljö och samhällsbyggnadsnämnden i Strängnäs

Socialdemokraterna

 

facebook Twitter Email