Socialdemokraterna röd bakgrund

Motion från Strängnäs till Partikongressen 2021.

Klicka HÄR: Partikongressen 2021

 Äldreomsorgslag

Sedan millennieskiftet har antalet platser i äldreboende (behovsprövade) minskat från 118 000 till 82 000. Under samma tidsperiod har antalet äldre från 80 år och uppåt ökat med 37 000 personer eller 8%. Enligt SCB kommer antalet personer 80 år och äldre att öka de kommande 10 åren med närmare 50%. År 2029, det år då de sista fyrtiotalisterna fyller 80 år kommer antalet svenskar över 80 år att uppgå till cirka 800 000 och antalet 100 åringar har ökat till 3 300.

Den minskning av antalet äldreboendeplatser som har skett de senaste 20 åren har fortgått trots mångåriga statliga satsningar på stöd till byggande av äldreboenden. De investeringsstöd som har införts under de senaste åren är uppenbarligen verkningslösa och verkar snarare ha motsatt effekt mot vad som var tänkt. Samtidigt med avvecklingen av äldreboenden har hemtjänsten försämrats kraftigt. På 80-talet besökte de anställda i hemtjänsten i snitt fyra personer per dag. I dag besöker de 12 personer per dag. Det är svårt att tolka detta på annat sätt än att  vården- och omsorgen om de äldre har försämrats. Det är därför ytterst tveksamt om våra mest utsatta äldre omfattas av den svenska välfärden.

Covin 19 epidemin har på ett skrämmande sätt tydliggjort bristerna i äldreomsorgen. Personalens situation och villkor speglar synen på hur de äldre tas omhand. Många anställda saknar utbildning. De tvingas till timanställningar som innebär att de saknar trygghet vid sjukdom. Schemaläggningar med bland annat delade turer ger orimliga anställningsvillkor.

Det räcker inte med applåder och tillfällig hjältestatus för att förbättra situationen för vårdpersonalen inom äldreomsorgen! Gärna en permanent hjältestatus med först skäliga löner och rimliga arbetsvillkor.

Det är tydligt att äldreomsorgen saknar ett starkt lagstöd och därför riskerar att nedprioriteras av kommunerna. Det går att jämföra med barnomsorgen som idag når full behovstäckning på grund av att det är en för kommunerna tvingande verksamhet.

När denna motion skrivs pågår en utredning om socialtjänsten. Enligt ett tilläggsdirektiv ska utredningen ta ställning till om en särskild äldreomsorgslag ska införas. Vi menar att en äldreomsorgslag är nödvändig för att garantera en värdig vård- och omsorg med självbestämmande för de äldre. Argumenten för en äldreomsorgslag är flera:

  1. Att åldras är en naturlig del av livet. I likhet med att vara barn eller ung. Socialtjänstlagen bör omfatta de som har en social problematik.

En särskild lag bör finnas för vård- och omsorg om samt service och stöd till de äldre. Den ska ha individen som utgångspunkt och bör innefatta krav på såväl kommun som region. Det bör vara en rättighetslagstiftning som ger den enskilde inflytande över sin situation.

  • Det finns en påtaglig risk för att lagar på olika områden inte får samma tyngd i kommunernas beslut. De mer tvingade lagstiftningarna kommer därmed av naturliga skäl att vara styrande för kommunernas prioriteringar.
  • Det kommunala självstyret måste vägas mot individens rättigheter. Skillnaderna mellan olika kommuner och regioner är stora. Det är självklart att kommuner med olika befolkningssammansättning, näringslivsstruktur mm kan behöva olika lösningar. Men det får inte innebära att individens rättigheter åsidosätts. De organisatoriska lösningarna kan vara olika men den enskildes välfärd och rättigheter kan inte vara beroende av bostadsort och kommun.

Den socialdemokratiska partikongressen bör besluta:

att en särskild äldreomsorgslag inrättas

att lagen ska vara rättighetsbaserad

att de äldres inflytande över sin egen situation säkerställs i lagen

att den enskildes inflytande över vården och omsorgen ska garanteras

Strängnäs 2020-05-01

Peter Hellsten

facebook Twitter Email