Socialdemokraterna röd bakgrund

Vår politik i Strängnäs.

Politisk inriktning 2018-2022 för Strängnäs kommun.

Socialdemokraterna i Strängnäs har tillsammans med Moderaterna tagit ett gemensamt ansvar för Strängnäs kommuns bästa med medborgarens behov i centrum. Hållbart över tiden har vi haft ett tydligt fokus på kärnverksamheten skola, vård och omsorg.
För arbetet under mandatperioden har partierna gemensamt undertecknat ett program som angett inriktningen för politiken.

Läs den grundläggande Majoritetsförklaringen här under:

Majoritetsförklaring

Strängnäs Kommun Mandatperioden 2018–2022

Moderaterna och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för Strängnäs kommun för perioden 2018–2022.  

Mandatperiodens arbete ska föras utifrån ett långsiktigt hållbart perspektiv baserat på Agenda 2030 och de globala målen.

Den politiska majoriteten och kommunkoncernens organisation ska under mandatperioden:

 • Ständigt prioritera och värna våra kärnverksamheter skola, vård och omsorg
 • Fullfölja utvecklingsprogrammet ”Skola 2023” *
 • Använda våra skatteintäkter ansvarsfullt med god ekonomisk hushållning
 • Slå fast ett långsiktigt mål för kommunkoncernens finansiella styrka
 • Arbeta för en säker och trygg miljö för våra invånare, företagare och besökare
 • Alltid inkludera digitaliseringens möjligheter för att utveckla våra verksamheter
 • Förstärka Kontaktcenters* centrala roll i servicen till våra invånare, företagare, besökare och medarbetare
 • Planera för ett fortsatt brett utbud av bostäder i olika upplåtelseformer
 • Utveckla våra centrum (Strängnäs & Mariefred) och våra centrumstråk* (Åkers styckebruk & Stallarholmen) genom samarbete mellan näringsliv, föreningar och kommunen
 • Fortsätta att utveckla Larslunda till hela kommunens sportcenter
 • Intensifiera arbetet med att stärka folkhälsan hos invånare och medarbetare
 • Öka informationen om hur vi fördelar resurserna över hela kommunen
 • Kraftsamla för att Strängnäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
 • Arbeta för att jämställdhetsarbetet fortgår med intensitet
 • Arbeta målmedvetet för fossilfria transporter år 2030 och för klimatneutralitet 2040

Politisk organisation

Moderaterna och Socialdemokraterna bildar majoritet. Majoriteten har två kommunalråd och oppositionen har ett oppositionsråd.

Nämndorganisation: Kommunstyrelse, Barn -och Utbildningsnämnd, Socialnämnd, Teknik -och Fritidsnämnd, Miljö -och Samhällsbyggnadsnämnd, Kulturnämnd, Valnämnd, Överförmyndarnämnd.

Kompetens och utveckling

Strängnäs kommun ska ha attraktiva arbetsplatser som aktivt arbetar med kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Vi ska tillsammans angripa orsakerna till våra höga sjuktal.

Ledarskapet är avgörande och därför jobbar vi med ledarskapsutveckling som en naturlig del i organisationsutvecklingen.

Kommunkoncernens ekonomi

Den ekonomiska medvetenheten ska genomsyra hela organisationen, både den politiska och hela kommunkoncernens organisation. Detta avser långsiktig ekonomisk planering och löpande driftsekonomi. Vi ska årligen ha resultat om minst 2 % av skattenettot.

Vi ska sätta tydliga långsiktiga mål för att minska kommunkoncernens skuldsättning. Soliditeten* i kommunkoncernen ska år 2026 ligga på minst snittet för jämförbara kommuner i Sverige. För att nå detta ska vi pröva möjligheterna att realisera tillgångar i kommunkoncernen. Vår ägarstruktur och de kommunala bolagens verksamhet ska långsiktigt anpassas till våra förutsättningar och till maximering av invånarnyttan i hela kommunen.

Miljö och samhällsbyggnad

Fortsätta stärka och utveckla områdena kring våra stationslägen.

Vi ska fortsätta ha en god planering för att erhålla en blandning av olika bostäder.

Tydligt minska vatten och avloppssystemets miljöpåverkan. Öka kretsloppstänkandet.

Det ska vara lätt att göra rätt för medborgare och företagare i det vardagliga miljöarbetet.

Vi ser positivt på utbyggnaden av solenergi och uppmuntrar investeringar i solenergianläggningar.

Vår målsättning är att 95 % av invånarna har tillgång till fiber år 2022.

Näringsliv och besöksnäring

Vi ska fortsatta förbättra företagsklimatet och utveckla mötet mellan näringslivet och kommunen vilket ska resultera i att företag vill etablera sig, utvecklas och stanna kvar i kommunen.

Fortsätta effektivisera myndighetsutövandet t.ex. genom arbetssättet En väg in och Dukat bord * och vi ska införa den s.k. Rättviksmodellen *

Vi ska ta på oss rollen att samordna aktörerna inom besöksnäringen för att stärka vår plats som destination.

Barn och utbildning

Hela kommunkoncernen inklusive den kommunala organisationen ska stötta genomförandet av utvecklingsprogrammet ”Skola 2023”*

Kunskapsresultaten ska förbättras. Utveckla samarbetet ytterligare mellan våra skolhuvudmän.

Viktigt med kompetensutveckling för pedagoger.

Förstärka förskolans viktiga uppdrag.

Barn och utbildningsnämndens resursfördelning ska kompensera för olikheter och skapa en likvärdig skola för alla.

Stärka samarbetet mellan Barn -och utbildningsnämnden och Socialnämnden respektive utbildningskontoret och socialkontoret.

Sänka lokalkostnaden för vårt kommunala gymnasium på nuvarande plats eller om alternativet är ekonomiskt gynnsamt, finna en ny plats vid Resecentrum för vårt framtida Bildningscenter.

Trygghet, vård och omsorg

Personaltätheten ska öka i äldreomsorgen.

Trygghetsbostäder ska finnas i samtliga kommundelar.

Byggandet av ett nytt särskilt boende ska påbörjas under mandatperioden.

För kontinuitet och trygghet ska antalet olika personer inom hemtjänsten som besöker äldre vara låg.

Stärka samarbetet mellan Socialnämnden och Barn -och utbildningsnämnden respektive socialkontoret och utbildningskontoret.

Stötta samverkansmöjligheterna mellan kommunen och föreningslivet för att få fler vuxna att röra sig på gator och torg. Fortsätta utveckla kommunens arbetsmarknadsinsatser.

Räddningstjänsten är en central del i vår trygghetsskapande verksamhet.

Kultur

Jobba vidare med att aktivera livskraftiga mötesplatser i alla kommundelar.

Under mandatperioden ska beslut tas om en ny kulturscen.

Fortsätta utveckla kulturskolan och våra fritidsgårdar.

Vi vill utveckla lekplatser för möten och integration i alla kommundelar. Detta för att stärka medborgarnas och besökandes möjligheter till lek och kreativa möten.

facebook Twitter Email