Socialdemokraterna röd bakgrund

Stärk samverkan mellan staten, kommunerna och regionerna i klimatarbetet

MOTION                                                                                                                   2021-03-18

Till Strängnäs Arbetarekommun

Greta Thunberg har lyckats engagera medborgarna – såväl unga som gamla – i opinionen för att rädda klimatet. Stefan Löven har många gånger framhållit Gretas insatser för klimatet som mycket viktiga.

Det är därför viktigt att på olika sätt mobilisera medborgarna i arbetet för att minska klimatutsläppen och till slut uppnå de långsiktiga klimatmålen. När vi socialdemokrater presenterat klimatfrågan för medborgare och väljare får vi ofta frågan tillbaka vad de kan göra för att själva minska klimateffekterna. 

Vi anser att det är mycket viktigt att medborgarna kan engageras mer aktivt i klimatarbetet och göra klimatarbetet till en livsstilsfråga. Samma sak gällde då vi skulle sortera sopor i början av 1990-talet. Det gäller nu att byta till fossilfria fordon, välja kollektivt istället för bensinbil, cykla mer, flyga mindre, anpassa vår konsumtion och våra matvanor etc. För att det skall bli möjligt krävs att det blir möjligt för medborgarna att ta till sig den nya tekniken – det måste löna sig att vara klimatvänlig men medborgarna måste också ha möjlighet att kunna medverka i denna process!

Klimatmålen som lagts fast för Sverige gäller i första hand för den nationella nivån och kommunernas arbete nämns bara i förbigående i förarbetena till klimatlagen (2017:720;  prop. 2016/17:146 s. 27).  Själva lagen är endast inriktad mot regeringen med krav på olika former av redovisningar, uppföljningar etc. Flera kommuner pekar i propositionen på att det är svårt att tillämpa den nationella målen lokalt. Samtidigt finns en stark vilja hos kommunerna att engagera sig aktivt i klimatarbetet.

För att förstärka och effektivisera klimatarbetet bör därför regeringen ta initiativ till att gemensamt med kommunerna och regionerna fördjupa samverkan så att man kan dra nytta av goda erfarenheter i kommuner och regioner, sprida kunskaper och erfarenheter samt inrikta insatserna på områden som både är smarta och långsiktiga och leder till att vi uppnår de klimatpolitiska målen. Även initiativ som Sveriges klimatkommuner och andra samverkansformer tagit bör kunna medverka i denna samverkan. Detta samarbete bör bygga på frivillighetens grund och kunna anpassas till situationen i olika delar av landet men med det målet att uppnå riksdagens klimatmål. Medel bör kunna anvisas från statens sida för att kommunerna och regionerna skall kunna utveckla sina arbetsformer och genomföra olika projekt i samverkan för att uppnå bästa möjliga resultat och genomslag.

Det kan bl.a. gälla att koordinera klimatmålen genom att de mål som redovisas nationellt inte direkt kan överföras till lokal nivå. Att tala om kommunala klimatmål är därför en utmaning i sig.

Om statens omfattande stöd till utveckling av hållbar teknik och hållbara bränslen även inrymmer ett regionalt och lokalt perspektiv kan vi på ett ännu mer framgångsrikt sätt driva utvecklingen mot nollutsläpp och negativa utsläpp 2045. Ett utvecklat samarbete bör även kunna leda till nya jobb och nya och skapa en ökad efterfrågan för ny teknik. 

Vi anser mot denna bakgrund att regeringen bör uppta en dialog med kommunerna och regionerna t.ex. genom SKR och diskutera hur staten kan samarbeta med dessa aktörer för att på ett effektivt och verkningsfullt sätt kunna förverkliga de klimatpolitiska målen i enlighet med motionens intentioner.

Med stöd i ovanstående yrkar vi på:

• att Socialdemokraterna lägger större vikt vid samverkan mellan å ena sidan regering och riksdag och å andra sidan kommunerna som en väsentlig del av vår politik för att uppnå riksdagens klimatmål

• att Socialdemokraterna upptar överläggningar med SKR om att kommunernas och regionernas insatser koordineras med statens mål så att man kan säkerställa en långsiktig och effektiv klimatpolitik på genom att ta tillvara medborgarnas intressen

• att motionen skickas till Socialdemokraternas ordinarie partikongress 2021

• att Socialdemokraterna antar motionen som sin egen

Strängnäs den 18 mars 2021

Magnus Brandel

Ordförande i Strängnäs Socialdemokratiska Förening                                                                                       

Antagen vid Strängnäs Arbetarekommuns årsmöte den 21 mars 2021

Ingrid Fäldt, ordförande 

facebook Twitter Email