KYRKOVAL 19 september 2021

Socialdemokraterna i Mariefreds församling

För en nära och öppen folkkyrka

KYRKOVAL      19 september 2021    

  Valmanifest kyrkoval 2021 Strängnäs stift

Socialdemokraterna och Svenska kyrkan

Kyrkan ska finnas till för och vara öppen för alla – detta är en av grunderna i det vi kallar folkkyrkan.  Oavsett vilken relation du har till kyrkan menar vi att alla medlemmar ska få delta på lika villkor och ha samma rätt till demokratiskt inflytande.

En nära och öppen folkkyrka

Svenska kyrkan finns för alla i tider av oro, sorg och rädsla, men också i tider av glädje, skratt och gemenskap.

Svenska kyrkan – ett föredöme som arbetsgivare

Alla anställda i Svenska kyrkan ska ha rätt till en god arbetsmiljö. Ett strategiskt och förebyggande arbetsmiljöarbete är av största vikt och måste utvecklas.

Kamp mot diskriminering – en feministisk kyrkopolitik

Även om Svenska kyrkan tagit många steg på vägen för att bli jämställd och icke diskriminerande finns det fortfarande utmaningar kvar.

Ett tillgängligt kulturliv

En öppen folkkyrka riktar sig till alla delar av samhället, över generationer och genom olika skeenden i livet. Den välkomnande folkkyrkan ska erbjuda en varierad verksamhet där barn- och unga sätts i fokus.

Tillsammans vårdar vi miljön och klimatet

Vi socialdemokrater verkar för att församlingarna tar sitt ansvar i miljö- och klimatarbetet.

En socialt hållbar kyrka i hela världen

Det sociala engagemanget är mycket viktigt inom Svenska kyrkan. Vi vill se ett samhälle som håller ihop och ger människor hopp och framtidstro. Svenska kyrkans biståndsorganisation ACT bedriver ett viktigt arbete som vi vill stärka.

För En nära och öppen folkkyrka

Socialdemokraterna i Mariefreds församling

Valprogram

Socialdemokraterna och Svenska kyrkan

Kyrkan ska finnas till för och vara öppen för alla – detta är en av grunderna i det vi kallar folkkyrkan.  Oavsett vilken relation du har till kyrkan menar vi att alla medlemmar ska få delta på lika villkor och ha samma rätt till demokratiskt inflytande.

En nära och öppen folkkyrka

Svenska kyrkan finns för alla i tider av oro, sorg och rädsla, men också i tider av glädje, skratt och gemenskap.

Vi socialdemokrater i Mariefreds Församling vill särskilt verka för

 • En fortsatt utveckling av tillgängligheten och formerna för församlingens gudstjänstliv så att fler församlingsbor kan vara med och fira gudstjänst fysiskt och digitalt.
 • Att församlingens verksamhet också når alla nyinflyttade Mariefredsbor.
 • Att vår kyrka är öppen och tillgängligoch ger trygghet, styrka och känsla av gemenskap.
 • Att all verksamhet för barn och ungdomar ska fortsätta vara avgiftsfri.
 • Att barn och ungdomars tankar och idéer får ta plats i församlingens verksamhetoch att barnperspektivet alltid beaktas utifrån barnkonventionen.
 • Att musik och kör-verksamhet med ett variationsrikt utbud får ett stort utrymme i församlingslivet.
 • Att församlingen tar en tydlig del och ansvar i samhället genom ett ökat samarbete med våra skolor, förskolor, idrottsföreningar.
 • Att församlingshemmet som mötesplats utvecklas ytterligare.
 • En stark och utvecklad diakonal verksamhet med bl.a. hjälp och stöd i utsatta situationer till församlingsbor i alla åldrar, barn- ungdomar-yngre vuxna-äldre som bidrar till att bryta människors ensamhet och isolering.
 • Att dopet och konfirmationen även framöver är en välkomnande och uppskattad del i församlingens arbete och utveckling.
 • Att kyrkan med sina kulturskatter och kyrkogården med sina kulturgravar förvaltas och vårdas på ett värdigt sätt och med hänsyn taget till klimat och miljö.
 • Att social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är vägledande vid inköp av varor och tjänster.
 • Att aktiviteter och verksamhet skapar gemenskap där alla känner sig trygga, behövda, respekterade och att människors lika värde särskilt beaktas.
 • Att alla medarbetare har en säker och trivsam arbetsmiljö.

Kyrkofullmäktigelista

 1. Arne Stade     2. Maj-Britt Magnusson   3. Hans Fäldt   4. Marie-Lotte Seth   5. Magnus Holmstedt   6. Birgitta Brandt    7. Marie Hammar  8. Anders Brandt    9. Julia Crafoord    10. Anders Hellsing                      
facebook Twitter Email