Socialdemokraterna säger ja till försäljning av värmeverket.

Överenskommelse Moderaterna och Socialdemokraterna

Vid en avyttring av fjärrvärmerörelsen tillförs närmare 1 miljard kronor som förstärkning för kommunkoncernens ekonomi.  I Strängnäs är Moderaterna och Socialdemokraterna överens om ett antal långsiktiga satsningar som kräver en bättre grundekonomi (soliditet) för att inte sätta kommande generationer i svårigheter. Tillsammans är vi överens om att vår Majoritetsförklaring ska genomföras utifrån ett långsiktigt hållbart perspektiv baserat på Agenda 2030 och de globala målen. Ett viktigt fokus i vår Majoritetsförklaring är att ständigt prioritera och värna våra kärnverksamheter skola, vård och omsorg samt att använda våra skatteintäkter ansvarsfullt, dvs med god ekonomisk hushållning.

Vid en försäljning ser vi att följande investeringar inte behöver äventyras ekonomiskt eller skjutas på framtiden samt att vi kan skapa en långsiktig Hållbarhetsfond:

Skolor                                            Hållbar utveckling

Förskolor                                      Infrastrukturomställning

Kulturcentra                                Larslunda med simhall och idrottsmöjligheter

Välfärdsteknik                            Olika typer av stödboende och gruppboende

LSS-bostäder                               Skyddsinvesteringar pga klimatförändringar

Hållbarhetsfond

Vid en försäljning av fjärrvärmerörelsen bör en del av pengarna placeras och avkastningen användas för att ytterligare förstärka det horisontella arbetet inom ramen för Agenda 2030, där kommunen de närmaste åren bör ha ett särskilt fokus på mål nr 4, God utbildning för alla.

Jacob Högfeldt (M)                                                                 Anders Härnbro (S)

Beslut av kommunstyrelsen tisdagen den 17 augusti. Läs här om motiveringen till beslutet:

Vid en avyttring av 80 procent av fjärrvärmerörelsen tillförs kommunen cirka en miljard kronor. Det möjliggör omfattande satsningar på hållbarhet i kommunen samtidigt som vi har kvar ett avgörande inflytande över värmerörelsen.

I Strängnäs är vi överens om ett antal långsiktiga satsningar som kräver en bättre grundekonomi för att inte sätta kommande generationer i svårigheter. Vi är överens om att vår majoritetsförklaring ska genomföras utifrån ett hållbart perspektiv baserat på Agenda 2030. Ett viktigt fokus i vår majoritetsförklaring är att prioritera skola, vård och omsorg samt att med god ekonomisk hushållning använda våra skatteintäkter ansvarsfullt.

Strängnäs kommuns befolkningssiffror visar att intresset för att bo här med råge motsvarat våra planer och förhoppningar. Det här sätter tryck på kommunen att leva upp till de förväntningar som finns på kommunal service. Den ökade befolkningen, tillsammans med den demografiska förändringen (fler i skolåldern och fler äldre), innebär ett ökat behov av välfärdstjänster och inte minst ett krav på stora investeringar inom infrastruktur, skolfastigheter, äldreboenden och bostadsbyggande. Genom partnerskap och samverkan samt stärkta finansiella muskler tar vi de nödvändiga stegen för att bygga Strängnäs kommun starkare.

Vid en avyttring ser vi att följande investeringar inte behöver skjutas på framtiden eller äventyra kommunens framtida ekonomiska handlingsutrymme: Skolor, förskolor, kulturcentra, välfärdsteknik, infrastruktur, Larslunda med simhall samt olika typer av stödboenden och särskilda boenden. Ett nej till avyttring för med sig ett krav på att minska investeringarna i ovannämnda områden med cirka 450 miljoner kronor. 

Vid en avyttring av fjärrvärmerörelsen kommer en del av pengarna placeras i en hållbarhetsfond och avkastningen årligen användas för att förstärka det horisontella arbetet inom ramen för Agenda 2030. De närmaste åren bör vi ha ett särskilt fokus på mål nummer fyra: God utbildning för alla. 

Med detta breddade ägarskap ser vi att hållbarhetsarbetet enligt Agenda 2030 förstärks genom de utökade möjligheterna till samverkan. Klimat- och energifrågan kan vi inte lösa själva, men med starka partnerskap kommer vi att kunna ta oss an den utmaningen bättre. 
Det har varit en lång process där alla partier i kommunen varit involverade och informerade om de steg som tagits. Vi hoppas att det omfattande och tydliga underlag som nu ligger för beslut kan få ett brett politiskt stöd om att en avyttring är det långsiktigt bästa för utvecklingen av Strängnäs kommun.

Jacob Högfeldt (M)
Kommunstyrelsens ordförande, Strängnäs

Anders Härnbro (S)
Vice ordförande kommunstyrelsen


Slutligt avgörande om ev. försäljning kommer att tas av Fullmäktige. Om detta kan ske med samtliga valda fullmäktigeledamöter pga. av pandemin som råder kommer kommunfullmäktiges presidium att diskuteras /avgöra innan fullmäktige sammanträder den 30 augusti.

facebook Twitter Email