Lokal demokrati i en sammanhållen kommun.

Vi Socialdemokrater vill ha en dynamisk och

sammanhållen kommun vilket innefattar satsning på alla

kommundelar för att skapa en god livsmiljö.

Medborgardialog

En förutsättning för god livsmiljö är att den lokala demokratin och

medborgardialogen fungerar för att gemensamt med de boende

kunna utveckla kommundelarna. Alla ska ges goda förutsättningar

att delta i medborgardialog och hänsyn ska tas till socioekonomiska

villkor, kön, språk, ålder och eventuella funktionsnedsättningar.

Kommunikation

Det är också viktigt att på ett smidigt sätt kunna ta sig emellan våra

kommundelar så därför vi vill införa fria bussresor för alla barn under

grundskoletiden och tätare bussturer mellan tätorterna på kvällar och

helger.

Vi vill att det ska vara attraktivt att både bo och arbeta i kommunen.

Det ska vara enkelt att med buss och tågresa inom kommunen men

även som pendlare där avstånden blir större.

VÅRA

PRIORITERINGAR

JOBBEN

• Fortsätta satsa på Jobbtorget med bland annat

jobbcoacher och traineeplatser för långtidsarbetslösa.

• Stötta ungdomar med funktionsnedsättning genom att

erbjuda praktikplatser.

• Erbjuda sommarjobb för ungdomar i åldrarna 16-20 år.

BARN OCH UTBILDNING

• Införa ett tak för barngruppernas storlek i förskolan.

• Minska klasstorlekarna i de lägre årskurserna.

• Ge barnen det stöd som behövs för tidiga insatser till

exempel genom fler speciallärare och

specialpedagoger.

• Utveckla en långsiktig lösning för landsbygdsskolorna.

TEKNIK OCH FRITID

• Parker, torg och grönområden ska erbjuda en miljö som

är trygg och tillgänglig.

• Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar som ska

vara upplysta och säkra.

SOCIAL VÄLFÄRD

• Personaltätheten inom omsorgen ska öka.

• Omvandla en del av lägenheterna på särskilda boenden

till demensvårdsplatser.

• Öka resurserna till hemtjänsten.

• Bygga anpassade hyreslägenheter för äldre som till

exempel trygghets- och serviceboenden.

KULTUR

• Kulturskolans köer ska minska och terminsavgifterna ska

hållas på låg nivå.

• Kulturskolan ska ha ett varierat utbud i alla

kommundelar.

• Öka anslagen till studieförbunden.

• Öka anslagen så att kulturen uppnår 2% av kommunens

budget.

ENGAGERA DIG

Detta var bara några av våra många förslag om hur

Strängnäs kan bli en bättre kommun. För alla.

Vill du veta mer eller engagera dig för ett

socialdemokratiskt Strängnäs?

Kontakta oss på tfn: 073-156 12 05

Mail: strangnas.arbetarekommun@telia.com.

facebook Twitter Email