Socialdemokraterna röd bakgrund

Strängnäs kommun har nu ett klimatråd

Den 4 april beslutade kommunstyrelsen att inrätta ett klimatråd. Socialdemokraterna och Moderaterna i kommunen tog i sin majoritetsförklaring 2014 ställning till att sätta upp ambitiösa mål för fossilfrihet och övergång till klimatneutralitet till 2030 respektive 2040. Klimatarbetet har nu kommit igång i nämnderna och det är viktigt att kunna integrera arbetet mer långsiktigt i kommunen.

När ägandet av SEVAB värme utvidgades med Solör Bioenergi lades grunden för att ett klimatråd skulle bildas. Grunden i arbetet kommer att vara en fortsatt utveckling där fjärrvärme/kyla kommer att vara en naturlig del av Strängnäs framtid. Dessutom kommer det att ha en rådgivande roll i arbetet med att uppnå de klimatpolitiska målen i kommunen inte minst de hållbarhetsfrågor som främjar utvecklingen mot en klimatneutral och effektiv användning av energi. För att uppnå detta mål anslår kommunen och Solör ekonomiska resurser och ett samverkansavtal har skrivits.

Som ordförande i rådet har Magnus Brandel från socialdemokraterna utsetts. Magnus är vice ordförande i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Strängnäs och har ett förflutet i Miljö- och energidepartementet och arbetat med olika energi- och miljöfrågor. Det omfattar även olikautredningar på miljö- och energiområdet och Internationella energiorganisationen IEA i Parisoch EU i Bryssel. Han har vidare varit konsult i Svenska Miljöforsknings-institutet IVL och VD i Svensk Torv, en branschförening för energi- och odlingstorv.

I en kommentar säger Magnus Brandel: ”Klimatrådet kommer med sin breda sammansättning kunna ge kommunen liksom även SEVAB och Solör viktig input för det fortsatta arbetet. Rådet är i nästa skede vidare öppen för andra aktörer som vill arbeta med dessa frågor.”


För kontakt Magnus Brandel 070 657 1589

facebook Twitter Email