förslagskort

Socialdemokraterna i Strängnäs vill knäcka skol- segregationen!

Strängnäs är en av Sveriges mest friskoletäta kommuner. Knappt hälften av eleverna går i friskolor och dryga hälften går i den kommunala skolan. Socialdemokraterna är välvilligt inställda till friskolor så länge de inte är vinstdrivande. I Strängnäs har vi inga vinstdrivande skol koncerner men Socialdemokraterna blundar dock inte för att den stora andelen friskolor bidragit till att skol segregationen vuxit fram i vår kommun.

Kommunen är huvudman för den kommunala skolan och all energi måste läggas på den och dess utveckling.

Resurserna till grundskolor och förskolor måste än mer än idag fördelas utifrån barnen/elevernas behov. Skolpolitikernas verktyg för detta är den s. k ”Salsatilldelningen” vilken behöver öka från dagens dryga 8 % av grundbeloppet till minst 15 % för att få ordentlig effekt.

Elever som är i behov av särskilt stöd ska få det stöd de har rätt till enligt skollagen.

En fortsatt satsning på Elevhälsan kan behövas för att möta de behov som finns ute på skolorna.  Kuratorer, skolsköterskor och skolläkare är en viktig resurs för ungas mående.

Undersökningen ”Liv och Hälsa Ung i Sörmland” har under många år visat att barn och ungas mående har blivit sämre över tid. Denna utveckling måste vändas! Barn och unga som mår bra, känner sig trygga och inte upplever negativ stress har bättre förutsättningar att lyckas i skolan.

Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag och ska se till att alla barn/elever utvecklas så långt som möjligt oavsett bakgrund och förutsättningar. En jämlik skola med rättvisa villkor som ger eleverna kunskap bidrar till att samhället blir starkare och till att de får fler valmöjligheter under livets gång och kan uppfylla sina drömmar.

Torbjörn Johansson / Gruppledare för socialdemokraterna i barn-och utbildningsnämnden.

facebook Twitter Email