Stadsbild Domkrykan Strängnäs

Kommunen utmanas av ett klimatnödläge!

Socialdemokraternas förslag till klimatstrategi valet 2022

Vi Socialdemokrater i Strängnäs anser att dagens klimatsituation liknar ett klimatnödläge vilket gör att vi bör ta vårt ansvar för att finna långsiktiga och varaktiga klimatlösningar genom kommunens egna mål om fossilfrihet 2030 och klimatneutralitet 2040.

Insatserna bör i första hand sättas in på områden/sektorer där kommunen har kompetens och kunskap att planera och genomföra åtgärder. Det gäller investeringar i ny effektiv energiteknik, fysisk planering och byggande och kommunens fastighets- och fordonsbestånd. Det bör kompletteras med information och tips till medborgarna om hur vi kan bli mer klimat- och miljöanpassade. Våra förslag utgår från en analys inom de områden som närmare redovisas i bilagan.

Magnus Brandel slår fast att om vi får medborgarnas förtroende kommer vi genast efter
valet ta initiativ till framtagande av en strategisk långsiktig plan åtgärder med målåren 2030 och 2040.

En särskild referensgrupp bör tillsättas för att följa arbetet och komma med
förslag till hur vi kan förverkliga målen.

Huvudsaklig inriktning

  • Fysisk planering är ett viktigt medel för uppnåendet av klimatmålen! – lokalisera bebyggelsen så att den kan försörjas med kollektivtrafik.
  • Ta hänsyn till klimat och biologisk mångfald när vi skapar våra nya bostadsområden! – mera grönt och gynna fri utveckling för att gynna biologisk mångfald.
  • Lagring av kol i hålrum i Nordsjön – genom att pumpa ned koldioxid i underjordiska hålrum kan vi minska halten koldioxid i atmosfären. En planering av sådana anläggningar sker i samverkan med våra grannkommuner.
  • Satsa långsiktig på att uppnå fossilfrihet inom transportsektorn! – en mer generell satsning på el och förnybara drivmedel bör ske i kommunen.
  • Begränsa biltrafiken i kommunen! – frågan om reducerad avgift eller avgiftsfrihet inom kollektivtrafiken bör utredas för att öka kollektiva transporter, minska biltrafiken och behovet av p-platser i våra tätorter.
  • Effektivisera produktionen och användningen av energi! – möjligheterna att styra och effektivisera användningen av el bör klarläggas.
  • Planera förebyggande mot översvämningar! – åtgärder mot översvämningarna pågår och konkreta åtgärder bör snarast sättas in.
facebook Twitter Email