Socialdemokraterna röd bakgrund

Stadgar

 

Stadgar / Antagna av partikongressen 2017.

Tilläggsstadgar för Strängnäs Arbetarekommun.(Word fil)

 

 • 1 Arbetarekommunens uppgift.

Arbetarekommunerna ansvarar för • opinionsbildning för partiets idéer och politik inom kommunen • kommunikation med väljare inom kommunen • valorganisationen i sitt verksamhetsområde • utveckling av politiken inom kommunen • val av politiskt förtroendevalda • utveckling av förtroendevalda • Utveckling av studieverksamheten • medlemsintroduktion • facklig-politisk och övrig organisationsverksamhet • stöd för organisations- och verksamhetsutveckling i de socialdemokratiska föreningarna

 

 • 2 Organisation

Moment 1 Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation och ska omfatta en primärkommun. I det fall förutsättningar saknas inom arbetarekommunen för en förenings-/klubborganisation enligt moment 3, är arbetarekommunen också partiets grundorganisation.

Moment 2 Arbetarekommunen antar för sitt verksamhetsområde en organisationsplan. Av denna ska framgå vilka socialdemokratiska föreningar och klubbar som ingår i arbetarekommunen.

Arbetarekommun med medlemmar som inte önskar ha sitt partimedlemskap i någon av de existerande föreningarna/klubbarna ska samla dessa medlemmar i en för hela arbetarekommunen gemensam fri grupp.

Moment 3 Arbetarekommunens styrelse ansvarar för att det inom arbetarekommunens verksamhetsområde finns en förenings/klubb- och valorganisation med anknytning till bostadsområden och arbetsplatser.

 

 • 3 Medlemskap i arbetarekommunen

Moment 1 Samtliga inom en primärkommun befintliga socialdemokratiska föreningar och klubbar, socialdemokratiska kvinnoklubbar grupper inom Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, socialdemokratiska studentklubbar, förening inom HBT Socialdemokrater Sverige samt medlemmar i den fria gruppen ska ingå i arbetarekommunen.

SSU-kommun/SSU-klubb som erkänner partiets stadgar och som begär inträde i arbetarekommunen ska beviljas detta.

Vid anslutning till arbetarekommuner ska samtliga medlemmar i sådan SSU kommun/SSU-klubb som har fyllt femton år tillhöra arbetarekommunen.

Moment 2 Lokal facklig organisation kan anslutas som medlem till arbetarekommun. Organisationens medlemmar erhåller partimedlemskap efter individuell ansökan.

Moment 3 Medlem i det socialdemokratiska partiet erhåller vid inträde sitt partimedlemskap i den grundorganisation denne väljer att tillhöra eller i den fria gruppen i den arbetarekommun och det partidistrikt där denne bor. Medlem kan därefter överföra sitt partimedlemskap till en grundorganisation i en annan arbetarekommun.

 • 4 Avgifter

Uppbörden av avgifterna ombesörjs av partistyrelsen. Inbetalade avgifter för arbetarekommunen utbetalas av partistyrelsen per den 30 juni och den 31 december det år som avgifterna har erlagts av medlemmen.

 

 • 5 Möten

Moment 1 Arbetarekommunens medlemsmöte är högsta beslutande organ, såvida inte representantskap införts, vilket i så fall övertar medlemsmötets befogenheter.

Moment 2 Arbetarekommun kan vid årsmöte besluta om införande av representantskap.

Moment 3 Har arbetarekommunen infört representantskap ska alla till arbetarekommunen anslutna föreningar och klubbar välja ombud direkt till representantskapet i förhållande till antalet partimedlemskap i föreningen eller klubben, enligt regler som i övrigt fastställs av arbetarekommunens årsmöte.

Moment 4 Årsmöte hålls före mars månads utgång.

Moment 5 Vid årsmötet ska, utom övriga ärenden, följande behandlas.  1. Styrelsens och revisorernas berättelser för föregående år 2. Rapport från kommunfullmäktigegruppen 3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 4. Val av styrelse och suppleanter a) Ordförande b) Övriga styrelseledamöter c) Suppleanter 5. Val av revisorer och suppleanter 6. Val av valberedning 7. Riktlinjer för den kommande verksamheten

Moment 6 Motion till medlemsmöte respektive representantskapsmöte kan väckas av varje enskild partimedlem eller socialdemokratisk grundorganisation som tillhör arbetarekommunen. Motion ska sändas till arbetarekommunens styrelse inom av denna angiven tid

Moment 7 Vid beslut om styrelsens ansvarsfrihet har styrelsens ledamöter inte rösträtt.

Moment 8 Omröstningar sker öppet. Rösträtten får inte överlåtas. Personval sker då någon så begär med slutna sedlar.

Vid slutet val förs kandidaterna upp i bokstavsordning på valsedeln. Godkänd valsedel ska uppta det antal personer som ska väljas. Valsedel som upptar fler eller färre namn är ogiltig. Vald är den eller de som fått högsta röstetalen, såvida inte mötet beslutar att enkel majoritet ska gälla för att bli vald.

Uppstår lika röstetal vid sluten omröstning kan ytterligare valomgång genomföras. Om lika röstetal uppstår i omröstning där enbart två kandidater deltar avgör lotten. Uppstår lika röstetal vid öppen omröstning gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande.

Moment 9 Årsmötet väljer en valberedning jämte suppleanter för denna under en tid av minst ett och maximalt fyra år.

Förslag på kandidater för val på årsmötet sänds till valberedningen inom den tid som fastställs av arbetarekommunens möte. Efter nomineringstidens utgång äger endast valberedningen rätt att föreslå kandidater.

 

 • 6 Arbetarekommunens styrelse

Moment 1 Arbetarekommunens styrelse handhar ledningen av verksamheten i överensstämmelse med dessa stadgar och av partikongressen, distriktskongressen och arbetarekommunen fattade beslut. Styrelsens uppgift är härvid att agitera för partiet och dess politik, att utarbeta kommunalpolitiska program, att ansvara för arbetarekommunens ekonomi och medlemsadministration samt att stödja de socialdemokratiska föreningarnas och klubbarnas verksamhet. Styrelsen är, då arbetarekommunmöte inte är samlat, arbetarekommunens högsta beslutande organ.

Styrelsen har arbetsgivaransvar gentemot den personal som anställs på arbetarekommunens expedition, såvida man inte överlåtit detta på partidistriktets styrelse.

Moment 2 Arbetarekommunens styrelse ska bestå av minst sju ledamöter. För dessa kan suppleanter utses. Styrelsen väljs för en tid av två år. Av styrelsens ledamöter väljs ordförande och kassör särskilt. Studieorganisatör och facklig ledare ska utses i arbetarekommunen och ska ingå i styrelsen

Antalet ledamöter i styrelsen ska bestå av ett ojämnt antal. Ena året väljs det mindre antalet ledamöter och det andra året de övriga.

Moment 3 Inom styrelsen kan verkställande utskott utses eller om årsmötet så beslutar kan verkställande utskottet väljas separat.

Moment 4 Vid förfall för ordinarie ledamot inträder suppleanterna som ordinarie i den ordning de blivit valda.

 

 • 7 Allmän omröstning

Moment 1 Styrelsen för arbetarekommunen kan i viss fråga låta företa allmän omröstning bland partimedlemmarna i arbetarekommunen. Sådan omröstning ska vara rådgivande.

Moment 2 Slutligt beslut i ärende som varit föremål för allmän omröstning fattas av medlemsmöte respektive representantskapsmöte.

Moment 3 Regler för omröstningens genomförande fastställs av arbetarekommunens styrelse.

 • 8 Revision

Moment 1 Tre revisorer och tre suppleanter väljs årligen av årsmötet. Suppleanterna inkallas vid förfall för ordinarie revisor i den ordning de blivit valda.

Moment 2 Till arbetarekommunens årsmöte avger revisorerna utlåtande över räkenskaperna och styrelsens verksamhet under föregående år samt tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet.

 

 • 9 Allmänna val och kommunala frågor

För kandidatnominering vid allmänna val, samarbetet mellan de förtroendevalda och partiorganisationerna samt behandling av landstings- och primärkommunala frågor gäller partiets ”Regler för upprättande av valsedlar i allmänna val och val inom Svenska kyrkan”, ”Regler för kandidatnomineringar till övriga uppdrag”, ”Regler för samarbetet mellan förtroendevalda och partiorganisationerna” och ”Regler för behandling av landstings- och primärkommunala frågor”.

 

 • 10 Allmänna bestämmelser

Moment 1 Arbetarekommun kan inte läggas ner utan distriktsstyrelsens godkännande. Om arbetarekommun läggs ner ska samtliga dess tillgångar tillfalla partidistriktet

Moment 2 Tilläggsstadgar för arbetarekommun kan antas vid arbetarekommuns årsmöte. Sådana stadgar får inte stå i strid med eller upphäva innehållet i dessa grund stadgar.

Moment 3 Grund stadgarna kan endast ändras eller upphävas av ordinarie partikongress. Arbetarekommun kan hos partistyrelsen ansöka om dispens från dessa stadgar.

========================================

Tilläggsstadgar för Strängnäs Arbetarekommun.

Antagna vid årsmötet den 20 mars 2016

Inledning

Vid Partikongressen i maj 2015 antogs nya grundstadgar för partiet, distrikt, arbetarekommuner, föreningar och klubbar.

Nedanstående tilläggsstadgar kompletterar ovan nämnda grundstadgar men också grundstadgarnas regler för kandidatnomineringar till övriga uppdrag.  Där framgår att förslag till kandidater till riksdag, landsting och kommun skall förberedas av en särskild valberedning som utses vid arbetarekommunens årsmöte året innan allmänna val skall hållas. Denna valberedning består av 10 ledamöter varav 7 utses vid nämnda årsmöte och en ledamot vardera från arbetarekommunens styrelse, fullmäktigegruppens styrelse samt arbetarekommunens fackliga utskott (eller motsvarande).

Samtliga ledamöter utses för en tid av ett år. Bland ledamöterna utses en sammankallande.

Ledamot i denna valberedning skall vara oberoende, vilket innebär att man inte kandiderar till uppdrag för nästkommande val.

 

 • 1 Representantskap

Moment 1

Representantskapet är arbetarekommunens högsta beslutande organ. Ombud till representantskapet väljs av de anslutna organisationerna på grundval av deras medlemsantal vid senaste årsskiftet. Utöver de av organisationerna valda ombuden är ordinarie styrelseledamöter och revisorer i arbetarekommunen ledamöter av representantskapet.

Moment 2

Varje förening eller klubb utser 2 ombud och personliga ersättare till dessa samt ytterligare 1 ombud, jämte ersättare, per påbörjat tiotal medlemmar i föreningen/klubben. Antalet ombud grundar sig på medlemsantalet den 31 december föregående år.

Moment 3

Som ombud kan väljas medlem i till arbetarekommunen ansluten förening eller klubb. Ett ombud får inte representera mer än en förening eller klubb.

Moment 4

Uppgift om valda ombud ska vara arbetarekommunens styrelse tillhanda före februari månads utgång.

 

 

Moment 5

Arbetarekommunens styrelseledamöter och revisorer har yttrande- förslags- och rösträtt vid representantskapets möten. Vid förfall för ordinarie ledamot inträder ersättare i den ordning de har valts. Vid lika röstetal avgör lotten. Vid beslut om ansvarsfrihet har styrelsens ledamöter inte rösträtt.

Moment 6

Medlem i till arbetarekommunen ansluten förening eller klubb har rätt att närvara vid representantskapets möten och har yttrande- och förslagsrätt.

Moment 7

Arbetarekommunens ordförande är ordförande i representantskapet.

 

 • 2 Möten med representantskapet

Moment 1

Representantskapet sammanträder minst 4 gånger per år inklusive årsmötet.

Moment 2

Arbetarekommunens styrelse bestämmer tid och plats och kallar till ordinarie möten. Extra representantskapsmöte hålls när styrelsen så beslutar eller när minst en tredjedel av representantskapets ledamöter gör framställning därom.

Moment 3

Kallelse till representantskap sker minst 14 dagar före mötet.

Moment 4

Omröstning sker öppet. Personval sker, då någon så begär, med slutna sedlar.

Vid slutet val förs kandidaterna upp i bokstavsordning på valsedeln. Godkänd valsedel ska uppta det antal personer som ska väljas. Valsedel som upptar fler eller färre namn är ogiltiga. Vald är den eller de som fått högsta röstetalen.

Uppstår lika röstetal vid sluten omröstning avgör lotten. Uppstår lika röstetal vid öppen omröstning gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande.

Moment 5

Vid årsmötet, ska utom övriga ärenden, följande behandlas

 1. Styrelsens och revisorernas berättelse för föregående år
 2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 3. Rapporter från kommunfullmäktigegruppen
 4. Övriga rapporter
 5. Val av styrelse och ersättare
 6. a) Val av 4 ledamöter i verkställande utskottet
 7. b) Val av 7 ytterligare ordinarie ledamöter
 8. c) Val av 4 personliga ersättare i verkställande utskottet
 9. d) Val av 7 ersättare, som inträder i den ordning de väljs
 10. Val av revisorer och revisorsersättare
 11. a) Val av 2 ordinarie revisorer
 12. b) Val av 2 revisorsersättare

Ordinarie ledamöter och revisorer väljs på 2 år. Övriga väljs på 1 år.

 1. Val av 7 ledamöter till valberedningen, varav 1 utses till sammankallande.
 2. Riktlinjer för den kommande verksamheten.

 

Moment 6

Motion kan väckas av varje medlem som tillhör arbetarekommunen och ska sändas till arbetarekommunens styrelse inom av denna angiven tid.

Moment 7

Förslag av kandidater för val på årsmötet ska sändas till valberedningen inom den tid som fastställts av representantskapets möte. Efter nomineringstidens utgång äger endast valberedningen rätt att föreslå kandidater.

I valberedningsarbetet ska kriterier som könsmässig balans, föryngring, förnyelse samt mångfald vägas in.

 

 

 

facebook Twitter Email